General Chairs


Jingyi Yu ShanghaiTech University
Mathieu Desbrun California Institute of Technology

Organization Committee


Rui Fan ShanghaiTech University
Yajun Ha ShanghaiTech University
Xuming He ShanghaiTech University
Laurent Kneip ShanghaiTech University
Yu Liu ShanghaiTech University
Xiliang Luo ShanghaiTech University
Ziyu Shao ShanghaiTech University
Kewei Tu ShanghaiTech University
Xiong Wang ShanghaiTech University
Jie Zheng ShanghaiTech University

Organization Staff


Yu Zhou ShanghaiTech University
Ying Xue ShanghaiTech University
Jiang Wang ShanghaiTech University

Web Staff


Tianming Wen ShanghaiTech University