General Chairs


Jingyi Yu ShanghaiTech University
Mathieu Desbrun California Institute of Technology

Organization Committee


Jie Zheng ShanghaiTech University
Ziyu Shao ShanghaiTech University
Yu Liu ShanghaiTech University
Rui Fan ShanghaiTech University
Yajun Ha ShanghaiTech University
Xiliang Luo ShanghaiTech University
Laurent Kneip ShanghaiTech University
Xuming He ShanghaiTech University

Organization Staff


Yu Zhou ShanghaiTech University
Ying Xue ShanghaiTech University
Jiang Wang ShanghaiTech University

Web Chair


Tianming Wen ShanghaiTech University